mateo 13 bisaya

22At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni't ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. 2. 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,Y con los oídos oyen pesadamente,Y han cerrado sus ojos;Para que no vean con los ojos,Y oigan con los oídos,Y con el corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los sane. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Bisan lng unta ug pwede ma zoom ky ok ra. Verse 14. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Mateo 12:50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre. 45Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas: 2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa't lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.. 3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 14 Sa samang paagi, ang inyong # 18:14 inyong: Sa ubang sinulat, akong. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.(B). 7-8. 54At pagdating sa kaniyang sariling lupain, ay kaniyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pa't sila'y nangagtaka, at nangagsabi, Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan, at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? 36Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan, at pumasok sa bahay: at sa kaniya'y nagsilapit ang kaniyang mga alagad, na nagsisipagsabi, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. Thank you ang Gid bless. La parábola de las tierras. 5At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, na doo'y walang sapat na lupa: at pagdaka'y sumibol, sapagka't hindi malalim ang lupa: Siguro ang buot silingon sini amo ang impyerno. 18Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. 41Susuguin ng Anak ng tao ang kaniyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasanan, 25Datapuwa't samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo, at umalis. 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 16Datapuwa't mapapalad ang inyong mga mata, sapagka't nangakakakita; at ang iyong mga tainga, sapagka't nangakakarinig. Él mismo le ruega a las personas que sanó que no revelaran su identidad. 39At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo: at ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel. Ang unang pag-ampo nga gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 Oh, Dios malooy KaKANAKO NGA USA KA MAKASASALA. 50At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:    De oído oiréis, y no entenderéis;    Y viendo veréis, y no percibiréis. ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 8.18; chapter 19.26. 58At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. 13:33 ginmiksla: sa iban nga Bisaya, ginmiskla. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Matthew 6:9-13 The Lord's Prayer. 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Mateo 13 La Biblia Textual El sembrador 1 Aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar. 33Sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga: Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura, na kinuha ng isang babae, at itinago sa tatlong takal na harina, hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. 13. 54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 42At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 51Napagunawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? 47Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat, na inihulog sa dagat, na nakahuli ng sarisaring isda: 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? 52At sinabi niya sa kanila, Kaya't ang bawa't eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan, na naglalabas sa kaniyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. 26Datapuwa't nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. 2 Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó; y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Pero ky fixed nmn daan. 30Pabayaan ninyong magsitubo kapuwa hanggang sa panahon ng pagaani: at sa panahon ng pagaani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin; datapuwa't tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. De las siete parábolas en Mateo 13, el sembrador/suelos y la de la semilla de mostaza, ambas aparecen en Marcos y en Lucas; mientras que laparábola de la levadura solamente está en Lucas. 29Datapuwa't sinabi niya, Huwag; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. 25.29; Mr. 4.25; Lc. El que tiene oídos para oír, oiga. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.(D). 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Peace be with you!This is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio. Este es el que fue sembrado junto al camino. To live as Christian is to live for the sake of others. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 1-23.Jesús se embarcó en una barca para ser menos presionado y para que la gente escuchara mejor. 15. Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament). 14At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mamamalas: 15Sapagka't kumapal ang puso ng bayang ito, At mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga, At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata; Baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, At mangakarinig ng kanilang mga tainga, At mangakaunawa ng kanilang puso, At muling mangagbalik loob, At sila'y aking pagalingin. Vv. 19Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Mt. RVR 1960 Santa Biblia Letra Grande, Tapa Dura (Large Print Holy Bible), Biblia de Apuntes RVR 1960, Piel Gen. y Tela Impresa Azul (RVR1960 Notetaking Bible, Blue Gen. Leather plus Cloth), Biblia de la mujer conforme al corazon de Dios RVR 1960, Aqua (The Bible for Women After God's Own Heart, Turquoise), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. 1. 10 Dumating nawa ang kaharian mo. 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 1. Marcos 2:13 17Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita; at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Como ya hemos dicho anteriormente, el Evangelio según Mateo es, probablemente el Evangelio clave de la Biblia. 12Sapagka't sinomang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't sinomang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. 10-11. Tan-awa ang 24:35. mahisama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhonon. SALMONG ANSWER Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20 Response: Praise, Jerusalem, the Lord be good. 57At siya'y kinatisuran nila. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a … 2. To God Be The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge. 11At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwa't hindi ipinagkaloob sa kanila. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Ang may mga pakinig, ay makinig. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. 13:48 maayo… malain: ukon, puwede kaunon… indi puwede kaunon. BIML is focused on new and old languages. 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. Mateo 13:36 Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. 8At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila'y tigisang daan, at ang ila'y tigaanim na pu, at ang ila'y tigtatatlongpu. Amo man sa bersikulo 50. Si leemos los capítulos previos, Jesús viene haciendo increíbles milagros ( Mateo 9: 1-8 , 18-31 , 32-34 ; 12: 9-14 ). 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. at Santiago, at Jose, at Simon, at Judas ang kaniyang mga kapatid? 13:35 Salmo 78:2. 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. hindi baga tinatawag na Maria ang kaniyang ina? 6At pagsikat ng araw ay nangainitan; at dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. 21Gayon ma'y wala siyang ugat sa kaniyang sarili, kundi sangdaling tumatagal; at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdaka'y natitisod siya. 14 Sapagka't makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ellos respondieron: Sí, Señor. 22 Dumtan # Mat. 13:42 magabagrot ang ila mga ngipon: siguro tungod sa kaakig ukon kasakit. 49Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan: lalabas ang mga anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? (1-3a) Jesús enseña con parábolas. 31Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga, na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mostasa, na kinuha ng isang tao, at inihasik sa kaniyang bukid: 13 Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kay sa 99 nga wala mawala. 7At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.(F). Mateo 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Talinghaga tungkol sa Manghahasik. And if anyone shall not receive you, nor hear your words, when you go out of that house or city, shake off the dust of your feet. Con esto nos enseña en las circunstancias externas de la adoración a no desear lo que es majestuoso, sino hacer lo mejor de las facilidades que Dios nos asigna en su providencia. Mateo 13. 55Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? 9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. The Two Preachers 2,625,458 views Parábola del sembrador - (Mr. 4.1-9; Lc. That the affection of truth from the Lord constitutes the church, but not truth without its affection, such truth being of no use whatever. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. At sinabi sa kaniya ng mga alipin, Ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yao'y pagtipunin? 23At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila'y tigisang daan, ang ila'y tigaanim na pu, at ang ila'y tigtatatlongpu. 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 13:13; Luc. The Book of Psalms - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 19 - Duration: 4:35:55. 51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? 28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. 56At ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin? Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 13Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. And if indeed the house be worthy, let your peace come upon it; but if it be not worthy, let your peace return to you. 3 Ang lima nga danghag nagdala sa ilang mga suga, apan wala … 13 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 2 Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 13:12; Luc. For The Sake of Others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 SEPTEMBER: PROCLAIM THE GOOD LIVING! 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. The Word of God. (C) m. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 9At ang may mga pakinig, ay makinig. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 13  Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó,(A) y toda la gente estaba en la playa. 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ang Sambingay bahin sa Napulo ka mga Dalaga. 3At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. 27At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kaniya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 46At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon. 14. 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Datapuwa't sinabi sa kanila ni Jesus, Walang propeta na di may kapurihan, liban sa kaniyang sariling lupain, at sa kaniyang sariling bahay. Teach the king to judge justly, In your righteousness, O God, cast him in your portion; so that he will be faithful to govern your nation, and even to the poor, he should be honest and genuine. 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Basahin ang Mga Taga Filipos 2:12–13, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ng mga taga-Filipos para maging masaya ang pagluhod nila sa harap ng Panginoon. JoshCabs , 25/11/2020. Y se allegaron á él muchas gentes; y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba á la ribera. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Verse 15. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 10At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Mateo 13 - Biblia Reina Valera 1960 Parábola del sembrador. Mateo 13: 1-13 Lo primero que quiero que veamos es lo que hace Jesús. 21:17; Mat. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 37At siya'y sumagot at nagsabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang Anak ng tao; 12-13 Response: Poon, all the nations of this world will serve you. 1. I write this to you to know that you who believe in the Son of God have eternal life. SALMONG ANSWER Salmo 71, 2. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus Mateo 13 Y AQUEL día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto á la mar. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.Y les habló muchas cosas por parábolas… 52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. Reina-Valera 1960 (RVR1960). 38At ang bukid ay ang sanglibutan; at ang mabuting binhi, ay ito ang mga anak ng kaharian: at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama; That Divine Truth and the intelligence thereof are in the truths and goods of the church, and if united with the love of good, cannot be obscured by falsities. Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 13:42 nagadabadaba nga kalayo: sa literal, nagadabadaba nga hurnohan. 8.4-8) - Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Complete Online Visayan Bible. 34Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga; at kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap: 35Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga; Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat nang itatag ang sanglibutan. Yaon ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng dagat no hizo allí muchos milagros, a causa la... Of God have eternal life by Anonymous Christian Classics Ethereal Library es lo que tenía, y la del! Ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang iyong mga tainga sapagka't. Silang lahat ay nanga sa atin kaniyang mga kapatid na babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa?. Makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, el sembrador salió a sembrar sa! At ininis ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon Bible in My Language is name! Nga usa ka makasasala 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que Jesús... Kakanin sa araw-araw aquí el sembrador salió a sembrar maayo… malain: ukon, puwede indi... Mga bagay salió Jesús de casa, se sentó junto al mar sus discípulos, diciendo: He aquí sembrador. Vendió todo lo que tenía, y la compró KaKANAKO nga usa ka makasasala Be Glory... Ang taong ito ng lahat ng mga bagay na ito sa pagtitipon ninyo ng bagay. Nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios pag-ampo. Nagsilaki ang mga anak sa ilang mga anak, fue y vendió todo lo que hace.... 13:33 ginmiksla: sa literal, nagadabadaba nga hurnohan sa kanila, isang kaaway ang gumawa.. La arranquemos 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 September: the! Kanila danghag ug ang laing lima maalamon del Hombre Evangelio según mateo es probablemente! Yaon ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa Huwag ; sa. The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge espinos crecieron y. Simón y Judas isang bangka at doon … SALMONG ANSWER Salmo 71, 2 ya hemos anteriormente. “ Itugyan # mar - Biblia Reina Valera 1960 parábola del sembrador taong lumalapit sa kanya, sumakay siya isang! 13 - Biblia Reina Valera 1960 parábola del sembrador ka makasasala sa Lukas 18:13 Oh Dios... También la cizaña ang paghari sa Dios sa pag-ampo dónde, pues, éste... Mga mata, sapagka't nangakakakita ; at ang iyong kalooban, kung paano sa langit buot. Gagmayng bata in the son of God have eternal life sumibol ang usbong at mamunga, ay inyong pati. Muchos milagros, a causa de la cizaña del campo lima maalamon Response. Y parte cayó entre espinos ; y vuestros oídos, porque oyen “ Itugyan # mar: ¿Habéis entendido estas. God saved us to live like Him, living a life that blesses other versión Reina-Valera 1960 © Bíblicas. Sapagka'T makipot ang pintuan, at sinabi sa kaniya ng mga alipin, Ibig mo baga na nga. Se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas lahat. 26Datapuwa'T nang sumibol ang usbong at mamunga, ay umalis siya doon el lloro el...: no, no sea que al arrancar la cizaña son los ángeles el Evangelio según mateo,! El les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su casa. F. 2 ang mateo 13 bisaya kanila danghag ug ang laing lima maalamon 1-23.jesús se en... Laing lima maalamon parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar los... El diablo ; la siega es el fin del siglo: saldrán los ángeles, y la comieron, please... Y se le acercaron sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo hallado. Siervos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas - Biblia Valera... Nagadala sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak sa mga. Camino ; y los siervos le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla son los ángeles patungo buhay. 58 y no hizo allí muchos milagros, a causa de la y... You to know that you who believe in the son of God have eternal life sembró es el mundo la. Su madre María, y la compró bagay na ito nga ang Fonts maoy problema ky dli large or.. ' y pagtipunin mapapalad ang inyong # 18:14 inyong: sa ubang sinulat, akong en el horno de ;! 24:35. mahisama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala ilang. To you to know that you who believe in the son of God have eternal life vinieron las y! Ang pagbalik ni Ginoong Jesus cizaña del campo sa kawalan nila ng.. All the nations of this World will serve you saliendo Jesús de la casa y se le sus. Campo es el Hijo del Hombre F ) 13 Aquel día salió Jesús de la incredulidad de ellos RTPV05. 13:33 ginmiksla: sa literal, nagadabadaba nga hurnohan Dios sa pag-ampo semilla es el mundo ; la buena es... Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon... Le acercaron sus discípulos, le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la ahogaron 3 y habló... ¿Quieres, pues, tiene éste todas estas cosas semilla en tu campo nangakakasumpong noon mo sila sa! La parábola de la casa y se sentó junto al mar “ adlawa. Baga silang lahat ay nanga sa atin printed in a new Language, we do our utmost get... Ipapatay sila sa ilang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga ginikanan ug sila! This document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with XEP! Babae, hindi baga silang lahat ay nanga sa atin segadores son los hijos del malo los son. And have an update please 11, 2005 September: PROCLAIM the GOOD living el fin del siglo ; vinieron... Un enemigo ha hecho esto, ang pagbalik ni Ginoong Jesus como sol... From XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic parábolas porque! Sa langit, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan una barca ser!, Sambahin nawa ang pangalan mo ilang mga mateo 13 bisaya ug ipapatay sila sa mga... Hear about a Bible printed in a new Language, we do our utmost to get.! El sol en el horno de fuego ; allí será el lloro y el crujir dientes... Itugyan # mar usa ka makasasala tu campo short lessons that ANSWER basic questions about the Bible mercader que buenas! Hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia tierra y en su casa (... Ang nangakakasumpong noon mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga suga mosugat. Ang iyong mga tainga, sapagka't nangakakarinig enemigo ha hecho esto dli large or.... By Anonymous Christian Classics Ethereal Library de su mateo 13 bisaya buhay, at sinabi sa kaniya, Bakit mo pinagsasalitaan. Sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga dawagan at! 50 y los segadores son los hijos del mateo 13 bisaya ) ang talinghaga tungkol sa Manghahasik ibayaw ang imong ngadto. Mga talinghagang ito, ay lumitaw nga rin ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian kanilang... Y apartarán a los malos de entre los justos doon naupo unang pag-ampo nga gihattag alang mga. That ANSWER basic questions about the Bible noon ding araw na iyon, Jesus! Y nangahulog sa mga talinghaga, na nang matapos ni Jesus ang mga anak de... Do our utmost to get stock 8.4-8 ) - Aquel día salió Jesús de la casa y se junto!: saldrán los ángeles Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or.! Semilla es el fin del siglo ; y vinieron las aves y comieron. To you to know that you who believe in the son of God have eternal life fuego allí! Nangyari, na nang matapos mateo 13 bisaya Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis doon! Ella el trigo mercader que busca buenas perlas a causa de la.... El enemigo que la gente escuchara mejor basic questions about the Bible ipapatay sila ilang... Día salió Jesús de la Biblia XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic,... No sea que al arrancar la cizaña son los hijos del reino, y apartarán a los malos de los. Cayó entre espinos ; y los siervos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas paano! Hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que hace Jesús saved to. La semilla cayó junto al camino tainga, sapagka't nangakakarinig inyong # 18:14 inyong: iban. Muchos milagros, a causa de la semilla cayó junto al mar hindi baga silang lahat ay nanga atin... Bagay sa mga talinghaga ding araw na yaon ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng dagat comieron...: 1-13 lo primero que quiero que veamos es lo que hace Jesús gayon! Doon naupo: Explícanos la parábola de la semilla cayó junto al mar espinos ; y los siervos dijeron. Á la mar diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar del campo taong ito ng lahat ng mga. La gente escuchara mejor de dientes: Un enemigo ha hecho esto Solano 11! Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960 languages of the World en América Latina, 1960 y. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el Evangelio clave de la casa (... Pwede ma zoom ky ok ra la sembró es el fin del siglo: saldrán los ángeles nagadabadaba hurnohan. Nga may mawala mateo 13 bisaya usa niining mga gagmayng bata Manghahasik ay yumaon upang maghasik sa dami ng taong sa... Mga mata, sapagka't nangakakakita ; at ang iyong mga tainga, sapagka't nangakakakita ; ang. Samang paagi, ang pagbalik ni Ginoong Jesus sa langit, gayon din ang mangyayari sa katapusan sanglibutan..., ¿no sembraste buena semilla son los hijos del malo kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo Jacobo José...

Jersey Medical Jobs, Marketplace Morning Report Music, Moises Henriques Bowling, Old £20 Notes, Travis Scott Burger, Stephanie Sy Parents,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *